REKLAMACJE

Procedura reklamacyjna

Formularz rezygnacji można pobrać tutaj: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Spółka handlowa Tomáš Svitek, z siedzibą w Pařízkova 1499/4, 155 00 Praga 5, IČ: 12665312, zarejestrowana w Urzędzie Miejskim w Pradze 13, Wydział Zezwolenia na Handel pod sygn. P13-31594 / 2014 (zwana dalej również „Tomáš Svitek” lub „Sprzedawcą”).

 1. REKLAMACJE PRODUKTÓW Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI PRODUKTU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w ustawie Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. Zawiadomienia o niezgodności towaru z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania Klient może dokonać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: info @3market-shop.pl lub też listownie na adres ARANGO - Tomas Svitek, ul. Kopaninská 73, 252 25, Orech, Republika Czeska. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

 1. REKLAMACJE ZWIĄZANE Z ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@3market-shop.pl lub też pisemnie na adres: ARANGO - Tomas Svitek, ul. Kopaninská 73, 252 25, Orech, Republika Czeska.
 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych, co ułatwi i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź na reklamacje jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba, że Usługobiorca poda inny sposób.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach: (1) przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (2) przedmiotem oświadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Konsument jest zobowiązany do odesłania lub przekazania Produktu Sprzedawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy; ponadto zobowiązany jest do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu.
 5. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres: ARANGO – Tomas Svitek, ul. Kopaninská 73, 252 25, Orech, Republika Czeska.
 6. Sprzedawcy przysługuje prawo do powstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba ze Konsument wyraźnie wskaże inny sposób; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Formularz rezygnacji można pobrać tutaj: OGŁOSZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY