GDPR

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W firmie Tomas Svitek szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

W związku z tym dostosowujemy się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) oraz ustawy polskiej z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

 

Źródło pozyskania Państwa danych.

Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Tomas Svite (3Market), który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

 

Administrator Państwa danych.

Tomas Svitek

155 00 Praga 5, ul. Parizkova 1499/4, Republika Czeska 

tel. +420 251 616 950, e-mail: info@3market-shop.pl

zarejestrowany w Urząd Dzielnicy Praga 13, departament Licencji Handlowych numer seryjny P13-31594/2014 Republika Czeska pod numer VAT CZ6511270755

 

Rodzaj przetwarzanych danych.

Tomas Svitek przetwarza następujące kategorie danych:

  • dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon, mail)
  • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
  • dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;

 

Cel przechowywania Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

  • w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
  • w celu zawarcia i wykonania umowy
  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Tomas Svitek, np. wystawienia faktury lub rachunku,
  • w celu założenia i administrowania Państwa konta internetowego na stronie www.3market-shop.pl
  • w celach marketingowych produktów i usług, jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą

 

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Tomas Svitek, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Cofnięcie zgody.

Jeśli chodzi o wyrażenie zgody, to można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Tomas Svitek w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail (info@3market-shop.pl), zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Tomas Svitek jest legalne.

 

Przekazywanie Państwa danych osobowych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Okres przechowywania Państwa danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Tomas Svitek, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Tomas Svitek i jakie mogą być podnoszone wobec Tomas Svitek.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Dane osobowe uzyskane w celu rekrutacji, będą przetwarzane tylko na potrzeby danej rekrutacji.

 

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).

 

Z jakich usług analizy internetowej korzysta firma Tomas Svitek?

Commerce Connector – śledzenie konwersji

Korzystamy z programu do śledzenia konwersji firmy Commerce Connector GmbH, Deckerstrasse 41, 70372 Stuttgart. Commerce Connector udostępnia przycisk Buy Now (Kup teraz), dzięki któremu tworzone są łącza u naszych dostawców, których produkty sprzedajemy.

Po kliknięciu łącza firma Commerce Connector GmbH zapisuje na ograniczony czas plik cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. W przypadku gdy użytkownik w tym czasie dokona zakupu w naszym sklepie internetowym, Commerce Connector może uzyskać dostęp do pliku cookie, abyśmy my i nasi dostawcy mogli otrzymać informację o zakupie. Commerce Connector wykorzystuje uzyskane informacje o zakupie do tworzenia zanonimizowanych statystyk sprzedaży naszych produktów, które zostały zakupione poprzez łącze a następnie udostępnia nam te dane. Nie otrzymujemy przy tym żadnych danych osobowych i nie możemy zidentyfikować personalnie użytkownika, lecz uzyskujemy wyłącznie zanonimizowane dane o zamówieniach.